Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – B2C (Consument)

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Betaling

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. 5.     Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consument aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument  en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelsonderneming Willemsma;

Bartelaar 3a, 9468 CJ Annen, Nederland;

Telefoonnummer: 085-0020934, mobiel: 0653570158

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 01002233

Btw-identificatienummer: 112878325B01

 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument  of wederverkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering en/of betaling;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument  c.q. wederverkoper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Indien het een buitenlandse levering betreft, worden kosten van betaling niet terugbetaald en worden maximaal de verzendkosten voor verzending binnen Nederland terugbetaald.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële c.q. grondstoffen markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële c.q. grondstoffen markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

       5.  De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument  op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consument en mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument  geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden;
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument  kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd;
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten;
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

 

Algemene Voorwaarden B2B (zakelijke contacten)

 

Inhoudsopgave

 1. Definities
 2. Identiteit van de verkoper
 3. Toepasselijkheid
 4. Prijzen
 5. Offertes en bestellingen
 6. Facturatie
 7. Betaling
 8. Levertijd
 9. Aflevering
 10. Eigendomsvoorbehoud
 11. Herroepingsrecht
 12. Kosten in geval van herroeping
 13. Uitsluiting herroepingsrecht
 14. Reclame en retourzendingen
 15. Garantie
 16. In verzuim raken van inkoper
 17. Ontbinding van de overeenkomst
 18. Overmacht
 19. Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

 

1.     Definities

1.1.        Verkoper: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

1.2.        Inkoper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep en een overeenkomst al dan niet op afstand aangaat met de verkoper;

1.3.        Bedenktijd: de termijn waarbinnen de inkoper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.4.        Herroepingsrecht : de mogelijkheid voor de inkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;

1.5.        Overeenkomst op afstand, hierna ook te noemen “overeenkomst”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.6.        Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat inkoper en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


2.    
Identiteit van de verkoper

Handelsonderneming Willemsma;

Bartelaar 3a, 9468 CJ Annen, Nederland;

Telefoonnummer: 085-0020934, mobiel: 0653570158

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 01002233

Btw-identificatienummer: 112878325B01


3.    
Toepasselijkheid

3.1.        Op alle bestellingen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is dat van deze algemene voorwaarden zal worden afgeweken. Met het plaatsen van een bestelling aanvaardt de inkoper deze algemene voorwaarden;

3.2.        Bijzondere inkoopvoorwaarden of branche- (algemene- of specifieke) inkoopvoorwaarden zijn alleen dan (gedeeltelijk) van toepassing als hier uitdrukkelijk schriftelijke wederzijdse overeenstemming over is;

3.3.        De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande melding. De gewijzigde algemene voorwaarden hebben betrekking op alle bestellingen die na het moment van vaststelling van de nieuwe algemene voorwaarden zijn uitgevoerd;

3.4.        Wanneer de verkoper gedurende enige tijd de bepalingen uit deze algemene voorwaarden soepel hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.

3.5.        Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandstalige tekst daarvan steeds doorslaggevend.


4.     Prijzen

4.1.        Op de website staan de actuele prijslijsten gepubliceerd. Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen kunnen per dag aangepast worden als gevolg van koerswijzigingen van grondstoffen;

4.2.        De aangegeven prijzen zijn in euro's. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven;

4.3.        De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten en exclusief kosten voor betalingsopties, tenzij anders aangegeven;

4.4.        Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, ook na totstandkoming van de overeenkomst:

4.4.1. wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.4.2. bij schommelingen op de financiële c.q. grondstoffen markt waar de ondernemer geen invloed op heeft


5.    
Offertes en bestellingen

5.1.        Offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders aangegeven;

5.2.        De prijzen genoemd in offertes zijn onderhavig aan koersschommelingen van grondstoffen. Deze worden doorberekend bij de uiteindelijke bestelling, die daardoor kan afwijken van de offerte;

5.3.        Offertes worden alleen via email verstuurd;

5.4.        Bestellingen kunnen alleen via de geboden techniek voor communicatie op afstand worden opgegeven;

5.5.        Offertes worden gegeven exclusief verzendkosten en kosten voor betaalopties. Deze kosten worden expliciet op de website van verkoper vermeld;

5.6.        De verkoper is gerechtigd in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij  koersschommeling van grondstoffen) een bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de koper gestuurd.

5.7.        Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.


6.    
Facturatie

6.1.        Verkoper zorgt voor een deugdelijke BTW-factuur. Op verzoek wordt via email een kopie exemplaar toegezonden;

6.2.        Op verzoek kan aan buitenlandse bedrijven een 0%-BTW factuur verstrekt worden. Inkoper dient bij de bestelling het internationale BTW-nummer te verstrekken en aan te geven een intracommunautaire levering (ICL) te willen. Het afleveradres moet overeenkomen met het factuuradres en het opgegeven adres moet overeenkomen met het adres waarop het bedrijf fiscaal geregistreerd is. Indien de gegevens eenvoudig verifieerbaar zijn, kan zonder BTW geleverd worden. De BTW dient door de ontvanger van de factuur toegevoegd te worden, overeenkomstig de geldende EU-richtlijn.


7.    
Betaling

7.1.        Betaling van te leveren zaken dient vooraf te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of vermeld, in welk geval de overeengekomen dan wel de op de factuur vermelde betalingstermijn geldt. Indien in een dergelijk geval de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is de betalingstermijn 14 (veertien) dagen;

7.2.        Verzuim treedt in zonder dat daartoe enige aanmaning of in verzuimstelling is vereist wanneer een factuur niet op de vervaldatum is voldaan. Over onbetaald gebleven factuurbedragen is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd. Een ingegane maand wordt voor een hele gerekend;

7.3.        In geval van afwijking tussen factuurdatum en afleveringsdatum geldt de laatste datum als ingangsdatum voor de betalingstermijn.

7.4.        Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek, korting of compensatie, met uitzondering van gevallen waarin inkoper beschikt over een creditfactuur dan wel enige voorafgaande schriftelijke akkoord verklaring van verkoper tot het in mindering brengen van enig bedrag op de aan verkoper verschuldigde bedragen;

7.5.        De inkoper kan voor de betaling een kiezen uit de volgende betaalwijzen:

7.5.1.     directe betaling via de betaalopties op de website van verkoper;

7.5.2.     door middel van incasso, waarvoor een doorlopende incasso machtiging afgegeven wordt. De inkoper zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van de formulieren inzake de doorlopende incasso de machtiging registreren bij zijn/haar bank;

7.6.        Diverse betaalopties worden belast met kosten of kortingen. Verkoper zorgt voor duidelijke vermelding daarvan op zijn website;

7.7.        Verkoper zal bij betaling via elektronische weg passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen;

7.8.        Door inkoper gedane betalingen stekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, ook in het geval dat inkoper bij een betaling een andere toerekening aanwijst;

7.9.        In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling of toelating tot schuldsaneringsregeling van de inkoper, zijn alle vorderingen van verkoper op de inkoper onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft verkoper in dergelijke situaties het recht een overeenkomst te ontbinden.


8.    
Levertijd

8.1.        Voor leveringen buiten Nederland moet rekening worden gehouden met extra levertijd;

8.2.        De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft inkoper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van inkoper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat inkoper de overeenkomst in stand laat. Inkoper is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst kan alleen schriftelijk of per email.


9.    
Aflevering

9.1.        Een door inkoper gestelde termijn voor aflevering geldt slechts als overeengekomen indien zulks schriftelijk of per mail door verkoper is bevestigd;

9.2.        Verkoper is gerechtigd om bestellingen in delen af te leveren;

9.3.        Aflevering geschiedt door de afgifte van de zaken aan inkoper dan wel een door hem daartoe aangewezen derde vanuit het magazijn van verkoper;

9.4.        De vervoerder die de zaken naar een door de koper aangegeven adres transporteert, geldt in dit verband als door inkoper aangewezen derde, ook al wordt de opdracht tot vervoeren door verkoper aan de vervoerder gegeven;

9.5.        De inkoper geeft aan op welk adres de zaken afgeleverd dienen te worden. De geadresseerde is daarmee door inkoper gemachtigd de zaken in ontvangst te nemen;

9.6.        De verkoper is verantwoordelijk voor een goede aflevering van het product. Vanaf het moment van aflevering zijn de zaken voor risico van inkoper, ook indien de eigendom van de afgeleverde zaken nog niet op hem is overgegaan. De inkoper wordt geacht het product bij ontvangst te controleren op beschadigingen en -ingeval van schade - dit direct te melden aan de vervoerder en aan te laten tekenen;

9.7.        Indien de inkoper c.q. geadresseerde na ontvangst bemerkt dat het product niet overeenkomt met de bestelling dient de inkoper dit binnen 2 werkdagen te melden door het sturen van een e-mail onder vermelding van factuurnummer, naam van het product en omschrijving van hetgeen mankeert;

9.8.        Ook indien de inkoper of derde geadresseerde niet meewerkt aan de aflevering, dan wel deze weigert van de vervoerder in ontvangst te nemen, geldt het moment dat zij ter aflevering zijn aangeboden.


10. 
Eigendomsvoorbehoud

10.1.      Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat de inkoper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper is derhalve een zogeheten verlengd eigendomsvoorbehoud;

10.2.      Inkoper zal de afgeleverde zaken tot aan het tijdstip van eigendomsovergang voor verkoper (als eigenaar) houden. Inkoper is niet bevoegd de krachtens eigendomsvoorbehoud aan verkoper in eigendom toebehorende zaken aan een derde te verpanden dan wel anderszins te bezwaren of tot zekerheid te verbinden;

10.3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is inkoper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan in kennis te stellen;

10.4.      Inkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek te inzage te geven;

10.5.      Door verkoper geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt;

10.6.      Voor het geval dat verkoper haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft inkoper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en zich weder het bezit van die eigendommen te verschaffen, des vereist door middel van demontage en ook in het geval enig onderdeel is aangewend als bestanddeel van een andere zaak. Verkoper is niet aansprakelijk voor door dergelijke revindicatieacties ontstane schade aan andere zaken en de koper vrijwaart verkoper tegen mogelijke aanspraken van derden.

10.7.      In het geval dat verkoper onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken bij de inkoper terughaalt, is verkoper niet gehouden tot creditering van de volledige historische factuurprijs

10.8.      Zaken die binnen een maand na levering onder eigendomsvoorbehoud worden teruggenomen, worden – mits in de oorspronkelijke verpakking, ongebruikt zijnde en in onberispelijke staat – gecrediteerd voor 75% van de factuurprijs, onder aftrek van mogelijke prijsdalingen van grondstoffen op de grondstoffen markt;

10.9.      Zaken die langer dan een maand na levering onder eigendomsvoorbehoud worden teruggenomen, worden – mits in de oorspronkelijke verpakking, ongebruikt zijnde en in onberispelijke staat – gecrediteerd voor 75% van de factuurprijs minus 10% voor iedere verdere maand die sedert de levering is verstreken waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend, onder aftrek van mogelijke prijsdalingen van grondstoffen op de grondstoffen markt, het een en ander met een minimum van 5% van de oorspronkelijke factuurprijs;

10.10.   Speciaal voor de inkoper bestelde en / of vervaardigde zaken alsmede zaken die zich niet meer in de oorspronkelijke verpakking bevinden en /of zijn beschadigd of kennelijk zijn gebruikt, worden gecrediteerd voor ten hoogste 5% van de gefactureerde prijs;

10.11.   De koper dient alle intellectuele eigendomsrechten welke op het door de verkoper geleverde product rusten, te respecteren.


11.  
Herroepingsrecht

11.1.      Bij de aankoop van producten heeft de inkoper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de inkoper of een vooraf door inkoper aangewezen en aan de verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger;

11.2.      Tijdens de bedenktijd zal de inkoper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


12. 
kosten in geval van herroeping

12.1. Indien de inkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

12.2. Indien de inkoper een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen onder aftrek van de kosten voor verzending en betaling.


13. 
Uitsluiting herroepingsrecht

13.1.  De ondernemer kan het herroepingsrecht van de inkoper uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.

13.2.  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

13.2.1.    die door de verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de inkoper;

13.2.2.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

13.2.3.    die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

13.2.4.    waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële dan wel grondstoffen markt waarop de verkoper geen invloed heeft


14. 
Reclame en retourzendingen

14.1.      Producten of onderdelen van producten die speciaal voor de inkoper zijn gemaakt of besteld worden niet teruggenomen;

14.2.      Zodra het product door inkoper is ontvangen heeft deze de plicht te controleren of het product aan de overeenkomst beantwoord. Als het product niet aan de overeenkomst voldoet, dient inkoper dit binnen 2 werkdagen schriftelijk dan wel per email te melden en binnen een kalenderweek retour te zenden;

14.3.      Klachten die na afloop van deze termijn, dan wel niet schriftelijk, aan verkoper worden doorgegeven, zullen geen rechtsgevolgen, verbonden aan enig tekortschieten van verkoper, meer kunnen hebben;

14.4.      De verkoper heeft, in het geval van gegronde klachten over de levering, de keuze het product te vervangen door het juiste product, afgeleverde zaken voor haar rekening te herstellen dan wel de volledige factuurwaarde te crediteren;

14.5.      Voorgaande bepaling lijdt uitzondering indien de afwijking van het overeengekomene te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel de afgeleverde zaken door toedoen of onzorgvuldigheid van de inkoper teniet is gegaan na aflevering;

14.6.      Retourzending van zaken is slechts toegestaan wegens gegronde klachten over het niet voldoen aan de overeenkomst van de afgeleverde zaken en na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Retour gezonden zaken reizen voor rekening en risico van inkoper;

14.7.      Het reclameren over de levering van zaken die overeengekomen zijn dan wel de uitvoering van de overeenkomst geeft inkoper niet het recht zijn betalingsverplichtingen verder op te schorten dan door aard en omvang van zijn klachten wordt gerechtvaardigd.


15. 
Garantie

15.1.      Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak;

15.2.      Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is;

15.3.      De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies;

15.4.      Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

15.4.1.  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van verkoper zijn verricht;

15.4.2.  indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

15.4.3.  indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


16. 
In verzuim raken van inkoper

16.1.      Indien inkoper enig factuurbedrag niet tijdig heeft voldaan, is hij vanaf de vervaldatum in verzuim zonder dat daartoe enige nadere aanmaning, sommatie of in verzuimstelling vereist is. Bezwaren van inkoper tegen de hoogte van een factuur dan wel klachten over het geleverde schorten diens betalingsverplichtingen niet op;

16.2.      Indien inkoper met betaling in verzuim is, heeft verkoper het recht al haar verdere prestaties, uit welken hoofde ook, op te schorten;

16.3.      Eventuele andere door verkoper van inkoper te vorderen bedragen zullen alsdan ook dadelijk en ineens opeisbaar zijn;

16.4.      Inkoper is gehouden aan verkoper alle kosten te vergoeden die verkoper feitelijk maakt, zowel buiten rechte als in rechte, ter verwezenlijking van haar rechten jegens de inkoper dan wel om zich te verweren tegen aanspraken van inkoper, daaronder begrepen alle kosten van rechtsbijstand alsmede de kosten welker ter zake betekening, executie en afwikkeling door de deurwaarder worden gemaakt, een en ander ook voor zover die kosten feitelijk hoger zijn dan de buitenrechtelijke kosten en / of proceskostenvergoedingen die normaliter door de rechter worden toegewezen en ook in het geval dat een geschil in het voordeel van de inkoper wordt beslecht. Inkoper is ook over deze kosten de in artikel 7 lid 2 vermelde rente verschuldigd vanaf de achtste dag na het eerste verzoek van verkoper aan inkoper om de hier bedoelde kosten te vergoeden.


17. 
Ontbinding van de overeenkomst

17.1.      Een overeenkomst tussen verkoper en een inkoper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

17.1.1.  indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de inkoper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

17.1.2.  indien verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

17.2.      In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.

17.3.      Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


18. 
Overmacht

18.1.      Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de verkoper ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per email mee te delen en zulks zonder dat de verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn;

18.2.      Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de verkoper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


19. 
Geschillen, bevoegde rechter en toepasselijk recht

19.1.      Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

19.2.      De rechter in de sectie kanton van de rechtbank van de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij het geschil door zijn omvang behoort tot de bevoegdheid van de sectie kanton van de rechtbank van de inkoper in het geval dat inkoper de gedaagde partij is en deze binnen Nederland woont of gevestigd is. Indien inkoper niet in Nederland gevestigd is, geldt de exclusieve bevoegdheid van de Rechter van de vestigingsplaats van verkoper in alle gevallen.